Regulamin sprzedaży biletów

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ON-LINE

FLIPPER STACJA 18.01.2023

 • 1.

DEFINICJE

 1. Sprzedawca – VIP CARS IAN BITTORF, ul. Jana Heweliusza 22, 80-890 Gdańsk, NIP 5932612365.
 2. Flipper Stacja – Interaktywne Muzeum Gier w Gdańsku.
 3. Witryna - strona internetowa dostępna na stronie www.flipperstacja.pl której administratorem jest Sprzedawca.
 4. Serwis – system umożliwiający zakup biletów na wydarzenia w Flipper Stacja.
 5. Kupujący – osoba korzystająca z witryny celem zakupu biletu. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed zakupem biletu za pośrednictwem witryny.
 6. Operator płatności – Rozliczenie transakcji zakupu biletów online dokonane przez Użytkownika kartą kredytową i przelewem elektronicznym przeprowadzone są za pośrednictwem PayU.
 • 2.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu biletów w formie elektronicznej przez Internet (on-line) na wydarzenia i imprezy organizowane w Flipper Stacja.
 2. Do obowiązków Sprzedawcy należy zapewnienie Kupującemu posiadającemu ważny bilet wstępu do muzeum, na jaki opiewa bilet w celu wejścia do muzeum.
 3. Przed przystąpieniem do zakupu biletów za pośrednictwem Internetu należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz wszelkimi dodatkowymi informacjami zamieszczonymi w Witrynie.
 4. Sprzedawca może określić regulamin obiektu Flipper Stacja.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania transakcji, co, do której istnieje podejrzenie, dokonania zakupu z naruszeniem niniejszego Regulaminu. Bilety zakupione w ramach takiej transakcji tracą ważność.
 • 3.

ZAKUP BILETU ON-LINE

 1. Zakup biletu on-line następuje poprzez złożenie za pomocą Witryny zamówienia na bilet na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Dokonanie zakupu biletów on-line oznacza akceptację Regulaminu oraz zapoznanie się z informacjami dotyczącymi wejścia do muzeum.
 3. Płatność za bilet w systemie on-line możliwy będzie za pomocą Operatora płatności, na który Kupujący zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 4. Kupujący ma możliwość zapłaty za zamówione bilety wyłącznie za pomocą form płatności udostępnionych na stronie „płatności”.
 5. Płatność wynikająca z jednego zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo w całości oraz zawierać wartość wszystkich zamawianych biletów. Kupującemu nie przysługuje prawo do wykonania płatności na raty lub oddzielnie za poszczególne bilety.
 6. Płatność powinna być dokonana nie wcześniej niż w momencie złożenia zamówienia nie później niż w terminie 15 minut od złożenia zamówienia. Po upływie terminu na dokonanie płatności zamówienie zostanie anulowane.
 7. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatność drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzyma paragonu fiskalnego.
 8. Ceny biletów oferowanych przez Sprzedawcę zawierają podatek VAT.
 9. Nie później niż w czasie 15 minut od dokonania płatności na wskazany adres
  e-mail Kupującego zostaną wysłane stosowne informacje wraz z zakupionym biletem opatrzonym indywidualnym kodem.
 10. Osoby, które zakupiły w systemie sprzedaży on-line bilety ulgowe, zobowiązane są do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki przed wejściem na wydarzenie, na który został zakupiony bilet. Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na wydarzenia, przy czym Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu ceny biletu.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zakończenia sprzedaży on-line bez podawania przyczyny.
 12. Brak możliwości zakupu biletów za pośrednictwem systemu sprzedaży on-line nie oznacza braku biletów w kasie Flipper Stacja.
 13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych na formularzu zamówienia.
 14. Bilet nie może być wykorzystywany do celów reklamowych, promocyjnych, w konkursach lub loteriach bez pisemnej zgody Sprzedającego.
 • 4.

  ODBIÓR ZAKUPIONEGO BILETU ONLINE

 1. Każdy zakupiony bilet on-line oznaczony jest indywidualnym kodem oraz odpowiadającym mu numerem identyfikatora transakcji (ID transakcji) zamieszczonym bezpośrednio pod nim. Kod generowany jest elektronicznie i udostępniany jedynie Kupującemu.
 2. W zależności od dokonanego wyboru formy dostawy zakupionego biletu należy bezpośrednio przy wejściu do Flipper Stacja okazać się wydrukowanym biletem otrzymanym drogą mailową. W przypadku braku możliwości okazania biletu w formach opisanych powyżej należy zanotować numer identyfikatora transakcji otrzymany w e-mailu potwierdzającym dokonanie transakcji zakupu biletu, a następnie zgłosić się do kasy biletowej w celu odbioru biletu. Przed wejściem na wydarzenie okazany bilet zostanie odczytany za pomocą czytnika mobilnego.
 3. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie zakupionego biletu osobom trzecim. W przypadku zgłoszenia się do Sprzedawcy kilku osób z tym samym biletem, uprawniona do udziału w wydarzeniu będzie osoba, która jako pierwsza zgłosiła się z biletem. Sprzedawca w tym przypadku nie jest zobowiązany do zwrotu ceny biletu.
 4. Bilet jest potwierdzeniem umowy zawartej przez Kupującego ze Sprzedawcą zapewniającej prawo Kupującego do udziału w imprezie/wydarzeniu.
 • 5.

ZWROT BILETU

 1. Zwrot biletu może nastąpić z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy w przypadku tymczasowego zamknięcia muzeum.
 2. Zwrotowi podlegają wyłącznie bilety zakupione zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku tymczasowego zamknięcia muzeum, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Kupującego poprzez umieszczenie stosownej informacji w Witrynie. Dodatkowo Kupujący może otrzymać tę informację e-mailem.
 4. W przypadku, gdy Kupującemu przysługuje prawo do jego zwrotu za zwrotem sumy, na jaką bilet opiewa, Kupujący powinien zwrócić się z wnioskiem o zwrot w miejscu, w którym bilet został zakupiony, bez zbędnej zwłoki po powzięciu informacji o odwołaniu wydarzenia/zmiany terminu. W każdym wypadku cena biletu zostanie zwrócona, jeżeli wniosek o zwrot kwoty, na jaką opiewa bilet, zostanie złożony nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od pierwotnej daty imprezy.
 5. Zwrot ceny biletu dokonywany jest przelewem bankowym na rachunek bankowy podany przy zakupie.
 6. Bilety niewykorzystane, które utraciły ważność, nie podlegają zwrotowi.
 7. Kupującemu zawierającemu umowę przez Witrynę, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r., poz. 287) nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 • 6.

REKLAMACJE

Reklamacje można składać poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@flipperstacja.pl. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać wszystkie informacje wykonanej transakcji: numer, kwotę, datę transakcji oraz podanie nazwy i godziny wydarzenia, której dotyczy transakcja. Wypełniony (oryginał) formularzu wraz z biletem należy złożyć kasie muzeum.

 • 7.

                 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W związku z procesem rezerwacji miejsc lub zakupu biletów za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik przekazuje Operatorowi Serwisu swoje dane osobowe.
  Administratorem danych osobowych jest Operator Serwisu, VIP CARS IAN BITTORF, ul. Jana Heweliusza 22, 80-890 Gdańsk, NIP 5932612365.Mimo że podanie danych osobowych przez Użytkowników Serwisu jest dobrowolne, jest konieczne w celu dokonania rezerwacji lub zakupu biletów do Flipper Stacja online. W rezultacie bez danych osobowych użytkowników nie jesteśmy w stanie właściwie zrealizować wyżej wymieniony cel.
 2. Podanie danych do tego celu jest dobrowolne i Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści ich danych oraz ich poprawiania.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Iana Bittorf, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: kontakt@flipperstacja.pl
 4. Dane osobowe są przetwarzane w celach opisanych w Polityce prywatności i obejmują przetwarzanie w celu umożliwienia i prawidłowego wdrożenia zamówionych usług/produktów (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rada 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE („RODO”);
 5. Celami przetwarzania danych osobowych są w szczególności:
 • rozpatrywanie wszelkich skarg, archiwizowanie lub bieżący kontakt związany z zamówioną usługą / produktem - w oparciu o nasze prawnie uzasadniony interes, którym są odpowiednio: wyjaśnianie sprawy, obrona lub rozstrzyganie roszczeń, potrzeba stałego kontaktu (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • doskonalenie naszych produktów i usług, opracowywanie nowych produktów i usług oraz działania marketingowe własnych produktów i usług (w tradycyjnej formie) - w oparciu o nasze uzasadnione interesy, o których mowa w niniejszym rozdziale Regulaminu, w tym dążenie do rozwoju i promocja usług Flipper Stacja (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • za odrębną zgodą - w zakresie objętym oświadczeniem (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. a RODO); umożliwienie Flipper Stacja wypełnienie swoich obowiązków prawnych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 1. W przypadku zakupu biletu przez Użytkownika jego dane osobowe mogą zostać przekazane operatorom płatniczym obsługującym usługi, wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do umożliwienia dokonywania płatności. Podmioty, którym udostępnia się dane, są oddzielnymi administratorami tych danych. Pragniemy poinformować, że masz prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania również w tych podmiotach.
 2. Operator na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych lub przypadków określonych przez prawo (takich jak na przykład udostępnianie danych osobowych zawartych w korespondencji papierowej operatorom pocztowym lub przewoźnikom w celu dostarczania korespondencji, udostępnianie danych osobowych organom państwowym), może udostępniać dane osobowe Użytkowników.
 3. Dane osobowe przekazane Operatorowi Strony internetowej nie będą ujawniane osobom trzecim.
 4. Operator Strony internetowej informuje, że ewentualne wnioski o zgodę kierowane są do osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które mogą złożyć takie oświadczenie we własnym imieniu oraz osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, które działają za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego i uzyskały zgodę na podjęcie działań w celu zawarcia umowy oraz złożenia oświadczeń zgodnie z Regulaminem i Polityką prywatności.
 5. Operator Strony internetowej zapewnia, że dane osobowe przekazywane Operatorowi Strony internetowej przez Użytkowników będą chronione środkami technicznymi zapewniającymi najwyższy poziom bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Operator Strony internetowej informuje, że Użytkownik ma możliwość skorzystania z aktualnie dostępnych promocji organizowanych przez Operator Strony internetowej. Szczegóły i warunki promocji opisane będą każdorazowo w osobnych regulaminach promocji udostępnianych Użytkownikom poprzez Stronę internetową. Skorzystanie z promocji jest możliwe na warunkach każdorazowo wskazywanych w regulaminie promocji. Operator Strony internetowej informuje, że dane osobowe Użytkownika korzystającego z promocji będą przetwarzane wyłącznie w celach wskazanych w regulaminie promocji, w szczególności w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w promocji i jej realizacji oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.
 7. Podanie danych do tego celu jest dobrowolne i Użytkownikom biorącym udział w promocji przysługuje prawo dostępu do treści ich danych oraz ich poprawiania.
 8. Dane będą przetwarzane do momentu realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone, oraz do celów archiwizacji - nie dłużej niż jest to konieczne do upływu terminu do zgłoszenia reklamacji za świadczoną usługę, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Jeśli przetwarzamy dane za zgodą, będą one przechowywane do momentu wycofania zgody
 • 8.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszym Regulamin dostępny jest dla Kupującego na stronie www.flipperstacja.pl
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Witryny dokonywania w niej zmian i modyfikacji bez konieczności uprzedzania Kupującego o swoich zamiarach, a także czasowego zawieszania działania Witryny i czasowego zawieszania możliwości zakupu wszystkich lub wybranych biletów przez Witrynę.
 3. Sprzedawca zastrzega, że Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Za termin wniesienia zmian należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu w witrynie.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem, której dokonywany jest zakup biletów przez Kupującego.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 6. Wszelkie spory związane z dokonywanymi transakcjami Sprzedaży oraz na tle stosowania niniejszego Regulaminu rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.